INGATLAN KÍNÁLATUNK

Lakás Családi ház Telek Hétvégi ház/nyaraló Üzleti, ipari ingatlan Garázs Kastély, villa Tanya, mg. terület

Adatvédelmi tájékoztató

Tér és Forma Ingatlanforgalmazó Értékbecslő és Szolgáltató Kft. (székhely:9400. Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 33. fszt. 3.sz.Cégjegyzékszám: Cg.08-09-003017, a továbbiakban: adatkezelő ) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www.terforma.hu oldalt felkeresőket.

Az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

-érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

-személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

-tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés elvei

Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Info törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el.
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák, meg mint jogalapok:

  1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
    Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  5. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.terforma.hu honlapon található szolgáltatásra való bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

Jogorvoslat

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/ 679 sz. EU rendelet és Info törvény tartalmazza.

Adatvédelmi incidens (személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a történteket.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

A jelen tájékoztatást az érintett: www.terforma.hu honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap üzemeltetője

A www.terforma.hu honlapot Westmedia (9422 Harka, Borostyán krt. 55/B) üzemelteti. Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Tér és Forma Ingatlanforgalmazó Értékbecslő és Szolgáltató Kft. (székhely:9400. Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 33. fszt. 3.sz. Cégjegyzékszám: Cg.08-09-003017) tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül, és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. Észrevételeit az info@terforma.hu e-mail címre küldheti.

 

Sopron, 2018.05.25.